Συνδυασμός του εκλεκτικού αναστρέψιμου ανταγωνιστή των υποδοχέων του τύπου ΑΤ1 της αγγειοτασίνης ΙΙ, λοσαρτάνη με το διουρητικό υδροχλωρωοθειαζίδη, σε δύο διαφορετικές περιεκτικότητες, για την αντιμετώπιση της υπέρτασης και την προστασία των οργάνων στόχων.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Δραστική ουσία: Losartan potassium + hydrochlorothiazide

Μορφή / περιεκτικότητα: f.c.tabs (100 + 12,5) mg/tab & (100 + 25) mg/tab

Συσκευασία: BT x 30 tabs & BT x 30 tabs αντίστοιχα

pdf φύλλο οδηγιών χρήστη

pdf έντυπο